Cíle projektu

Vzhledem ke společenskému a hospodářskému vývoji v průběhu posledních dvou desetiletí, jako je například zvýšená účast žen na trhu práce, stárnoucí společnost, změny ve strukturách rodin a především měnící se preference lidí, rovnováha mezi prací a rodinou z pohledu pracovníků, dostupnost kvalitních služeb péče z pohledu dětí, seniorů a dalších skupin, kteří takovéto služby potřebují – všechny tyto otázky nabývají na důležitosti. Kromě toho vyšší míra rovnosti žen a mužů v domácích rolích může také znamenat, že více mužů bude muset hledat rovnováhu mezi placenou prací a péčí o děti a seniory.

V tomto ohledu se jak péče o děti (péče a vzdělávání v raném dětství), tak i péče o seniory (dlouhodobě) stává ústředním problémem. Projekt si klade za cíl odpovědět na následující otázky: Jak vzájemně „kompatibilní“ jsou strategie, které přijali příslušní aktéři v řešení problému „péče“? A dále, jak účinné jsou v reakci na rostoucí poptávku po službách péče v době úsporných ekonomických opatření od krize?

Tyto problémy naznačují několik aspektů, které je třeba zkoumat:

Prvním aspektem je individuální / mikro – úroveň: je třeba důkladně prozkoumat potřeby, preference a strategie přijaté jednotlivými domácnostmi v měnícím se širším společenském kontextu. Strategie rodin jsou úzce propojeny se strategiemi dalších aktérů na místní úrovni, jako například ostatních rodin – jejichž členové pomáhají dobrovolně, poskytují vzájemnou podporu prostřednictvím jak formálních, tak i neformálních sítí atd.

Druhým aspektem je mezo – a makro – úroveň: budou se zkoumat preference a strategie přijaté aktéry/  subjekty, které se podílejí na regulaci, financování a poskytování pečovatelských služeb a jejich a také vzájemné interakce-synergie.  To zahrnuje docela složité interakce (koordinaci) mezi zainteresovanými stranami a různými subjekty poskytujícími péči, které mohou být analyzovány v různých dimenzích.

Třetím aspektem je strategie sociální investice: jak jsou strategie zúčastněných subjektů podpořeny investicemi ze strany různých aktérů / zainteresovaných stran do pečovatelských služeb, a jak tito aktéři formují své strategie týkající se sociálních investic do sociálních služeb.

Čtvrtým aspektem je sociální inovace. Cílem je identifikovat inovativní řešení, která zlepšují schopnost politik uspokojovat sociální potřeby a / nebo zvyšovat kapacitu zúčastněných stran, aby účinněji reagovaly na sociální potřeby.

Hlavní otázky výzkumu budou zkoumány ve dvou zemích: v Norsku a v České republice, kde se kontexty velmi liší. Očekáváme, že potřeba či poptávka po službách a nabídka poskytovaných služeb se může lišit z různých důvodů, a tak strategie aktérů nemusejí být koherentní. Bude zajímavé zjistit, jaká řešení jsou k dispozici pro subjekty zapojené do těchto různých kontextů a okolností, a jak se začínají sociální investice a inovace objevovat v oblasti služeb péče.