Pracovní balíčky

Pracovní balíček 1 (PB) – Teorie a metody

Cíl: PB1 se zaměřuje na vytvoření platformy pro další integraci výzkumu do jiných pracovních balíčků z hlediska teoretických východisek a metodologických přístupů. PB 1 poskytuje přehled o:

 • teoretických přístupech, které byly použity ve stávajícím výzkumu k pochopení a vysvětlení strategií zúčastněných stran na individuální / mikro-, mezo- a makro-úrovních, a diskuzi o tom, jak mohou být tyto přístupy propojeny v rámci širšího teoretického hlediska;
 • metodických přístupech zkoumání strategií zúčastněných stran a jejich interakcí, pracujících ve stávajícím výzkumu;
 • nejdůležitějších poznatcích o strategiích a interakcích mezi zúčastněnými stranami.

Metody: teoretická analýza, metodické posouzení přístupů k problematice a sekundární a srovnávací analýzy klíčových zjištění příslušných studií

Výstupy:

 • Metodické pokyny pro práci v terénu v PB3 a PB4
 • Práce o teoretických východiscích

Pracovní balíček 2 – Poskytování péče: kontextová analýza

Cíl: PB2 shrne a porovná dosavadní znalosti, které popisují a identifikují:

 • klíčové problémy a nedostatky v oblasti péče o děti a seniory;
 • stávající řešení prostřednictvím designu a změny politik;
 • problematické aspekty politik služeb péče a klíčových aktérů v České republice a Norsku.

Budeme identifikovat nedostatky v péči o děti a starší osoby a klíčové zúčastněné strany jako výchozí rámec pro další PB.

Metody: kvantitativní analýza existujících dat o demografickém vývoji, preferencích/ postojích domácností k zajišťování péče, kvantitativní/kvalitativní a institucionální analýzy politik a role zúčastněných stran.

Výstupy:

 • Srovnávací zpráva o poskytování péče v České republice a Norsku.          

Pracovní balíček 3 – Strategie investorů, regulačních orgánů a formálních poskytovatelů péče

Cíl: Hlavním cílem PB3 je zkoumat preferované, skutečné a úspěšné strategie investorů, regulačních orgánů, formálních poskytovatelů péče a dalších zainteresovaných stran na národní úrovni, jak se uplatňují v oblasti péče o děti a seniory; a rozkrýt důvody a diskurzy ohledně těchto strategií v České republice a Norsku.

Metody: sběr kvalitativních dat – (polo-strukturované) rozhovory o preferencích a strategiích zúčastněných stran, které regulují, financují a poskytují služby, a jejich analýza.

Výstupy:

 • Zpráva o strategiích investorů a regulačních orgánů
 • Zpráva o strategiích formálních poskytovatelů péče
 • Srovnávací zpráva o strategiích investorů a poskytovatelů služeb v České republice a Norsku.

Pracovní balíček 4 – Strategie uživatelů služeb

Cíl: Hlavním cílem PB4 je prozkoumat strategie uživatelů služeb, ať už jde o samotné klienty pečovatelských služeb, nebo jejich rodinné příslušníky, kteří jsou odkázáni na tyto služby, s cílem zajistit poskytování péče. To se vztahuje na oblast péče o děti a seniory, s cílem odhalit odůvodnění a diskursy těchto strategií, jakož i jejich inovativní aspekty, a to jak v České republice, tak i v Norsku. Stejně tak budeme zkoumat, jak balíčky péče o dítě / seniory vzájemně působí na různé části pracovního života a vytvářejí různé struktury příležitostí a omezení pro rodiny, které potřebují takovou péči.

Metody: sběr kvalitativních údajů – (polo-strukturované), rozhovory a skupinové rozhovory o preferencích a strategiích domácností s ohledem na to, jak využívají služby péče a inovativní řešení k organizaci péče, kterou potřebují; a následná analýza

Výstupy:

 • Zpráva o strategiích rodin/uživatelů služeb v Norsku
 • Zpráva o strategiích rodin/uživatelů služeb v České republice
 • Srovnávací zpráva o strategiích rodin/uživatelů služeb

Pracovní balíček 5 – Srovnávací analýza: synergie a (ne) kompatibility v poskytování péče

Cíl: Zjištění z předchozích PB budou porovnány a analyzovány v tomto závěrečném PB, zejména s ohledem na dva klíčové koncepty:

 • strategie sociálních investic – budou zkoumány schopnosti sociálního státu reagovat na potřeby péče prostřednictvím sociálních investic, stejně jako strategie jednotlivých aktérů v souvislosti s poskytováním péče;
 • sociální inovace – schopnost klíčových aktérů (uživatelů služeb, rodin, poskytovatelů, atd.) jednat navzdory chybějícím politikám a rozvíjet další inovativní řešení a přístupy, aby se zjednodušilo poskytování péče.

Tyto analýzy budou prováděny s ohledem na různé úrovně a rozsah:

 • individuální, rodinná, komunitní, místní, regionální a celostátní úroveň, srovnání mezi Českou republikou a Norskem;
 • dimenze péče o děti a seniory – vzájemná propojenost
 • kompatibilita a nekompatibilita v poskytování péče, dopad na pracovní život, bariéry, podpůrné elementy a příležitosti.

Metody: srovnávací analýza zjištění uvedených v PB 2-4

Výstupy: