Projekt InnCARE

Cíle projektu

Vzhledem ke společenskému a hospodářskému vývoji v průběhu posledních dvou desetiletí, jako je například zvýšená účast žen na trhu práce, stárnoucí společnost, změny ve strukturách rodin a především měnící se preference lidí, rovnováha mezi prací a rodinou z pohledu pracovníků, dostupnost kvalitních služeb péče z pohledu dětí, seniorů a dalších skupin, kteří takovéto služby potřebují – všechny tyto otázky nabývají na důležitosti. Kromě toho vyšší míra rovnosti žen a mužů v domácích rolích může také znamenat, že více mužů bude muset hledat rovnováhu mezi placenou prací a péčí o děti a seniory.

V tomto ohledu se jak péče o děti (péče a vzdělávání v raném dětství), tak i péče o seniory (dlouhodobě) stává ústředním problémem. Projekt si klade za cíl odpovědět na následující otázky: Jak vzájemně „kompatibilní“ jsou strategie, které přijali příslušní aktéři v řešení problému „péče“? A dále, jak účinné jsou v reakci na rostoucí poptávku po službách péče v době úsporných ekonomických opatření od krize?

Tyto problémy naznačují několik aspektů, které je třeba zkoumat:

Individuální mikro úroveň

Individuální mikro úroveň

Prvním aspektem je individuální / mikro – úroveň: je třeba důkladně prozkoumat potřeby, preference a strategie přijaté jednotlivými domácnostmi v měnícím se širším společenském kontextu. Strategie rodin jsou úzce propojeny se strategiemi dalších aktérů na místní úrovni, jako například ostatních rodin – jejichž členové pomáhají dobrovolně, poskytují vzájemnou podporu prostřednictvím jak formálních, tak i neformálních sítí atd.

Mezo a makro úroveň

Mezo a makro úroveň

Druhým aspektem je mezo – a makro – úroveň: budou se zkoumat preference a strategie přijaté aktéry/  subjekty, které se podílejí na regulaci, financování a poskytování pečovatelských služeb a jejich a také vzájemné interakce-synergie.  To zahrnuje docela složité interakce (koordinaci) mezi zainteresovanými stranami a různými subjekty poskytujícími péči, které mohou být analyzovány v různých dimenzích.

Sociální investice

Sociální investice

Třetím aspektem je strategie sociální investice: jak jsou strategie zúčastněných subjektů podpořeny investicemi ze strany různých aktérů / zainteresovaných stran do pečovatelských služeb, a jak tito aktéři formují své strategie týkající se sociálních investic do sociálních služeb.

Sociální inovace

Sociální inovace

Čtvrtým aspektem je sociální inovace. Cílem je identifikovat inovativní řešení, která zlepšují schopnost politik uspokojovat sociální potřeby a / nebo zvyšovat kapacitu zúčastněných stran, aby účinněji reagovaly na sociální potřeby.

Hlavní otázky výzkumu budou zkoumány ve dvou zemích: v Norsku a v České republice, kde se kontexty velmi liší. Očekáváme, že potřeba či poptávka po službách a nabídka poskytovaných služeb se může lišit z různých důvodů, a tak strategie aktérů nemusejí být koherentní. Bude zajímavé zjistit, jaká řešení jsou k dispozici pro subjekty zapojené do těchto různých kontextů a okolností, a jak se začínají sociální investice a inovace objevovat v oblasti služeb péče. 

Pracovní skupiny

Pracovní balíček 1 (PB) – Teorie a metody

Cíl: PB1 se zaměřuje na vytvoření platformy pro další integraci výzkumu do jiných pracovních balíčků z hlediska teoretických východisek a metodologických přístupů. PB 1 poskytuje přehled o:

 • teoretických přístupech, které byly použity ve stávajícím výzkumu k pochopení a vysvětlení strategií zúčastněných stran na individuální / mikro-, mezo- a makro-úrovních, a diskuzi o tom, jak mohou být tyto přístupy propojeny v rámci širšího teoretického hlediska;
 • metodických přístupech zkoumání strategií zúčastněných stran a jejich interakcí, pracujících ve stávajícím výzkumu;
 • nejdůležitějších poznatcích o strategiích a interakcích mezi zúčastněnými stranami.

Metody: teoretická analýza, metodické posouzení přístupů k problematice a sekundární a srovnávací analýzy klíčových zjištění příslušných studií

Výstupy:

 • Metodické pokyny pro práci v terénu v PB3 a PB4
 • Práce o teoretických východiscích

Pracovní balíček 2 – Poskytování péče: kontextová analýza

Cíl: PB2 shrne a porovná dosavadní znalosti, které popisují a identifikují:

 • klíčové problémy a nedostatky v oblasti péče o děti a seniory;
 • stávající řešení prostřednictvím designu a změny politik;
 • problematické aspekty politik služeb péče a klíčových aktérů v České republice a Norsku.

Budeme identifikovat nedostatky v péči o děti a starší osoby a klíčové zúčastněné strany jako výchozí rámec pro další PB.

Metody: kvantitativní analýza existujících dat o demografickém vývoji, preferencích/ postojích domácností k zajišťování péče, kvantitativní/kvalitativní a institucionální analýzy politik a role zúčastněných stran.

Výstupy:

 • Srovnávací zpráva o poskytování péče v České republice a Norsku.  

Pracovní balíček 3 – Strategie investorů, regulačních orgánů a formálních poskytovatelů péče

Cíl: Hlavním cílem PB3 je zkoumat preferované, skutečné a úspěšné strategie investorů, regulačních orgánů, formálních poskytovatelů péče a dalších zainteresovaných stran na národní úrovni, jak se uplatňují v oblasti péče o děti a seniory; a rozkrýt důvody a diskurzy ohledně těchto strategií v České republice a Norsku.

Metody: sběr kvalitativních dat – (polo-strukturované) rozhovory o preferencích a strategiích zúčastněných stran, které regulují, financují a poskytují služby, a jejich analýza.

Výstupy:

 • Zpráva o strategiích investorů a regulačních orgánů
 • Zpráva o strategiích formálních poskytovatelů péče
 • Srovnávací zpráva o strategiích investorů a poskytovatelů služeb v České republice a Norsku.

Pracovní balíček 4 – Strategie uživatelů služeb

Cíl: Hlavním cílem PB4 je prozkoumat strategie uživatelů služeb, ať už jde o samotné klienty pečovatelských služeb, nebo jejich rodinné příslušníky, kteří jsou odkázáni na tyto služby, s cílem zajistit poskytování péče. To se vztahuje na oblast péče o děti a seniory, s cílem odhalit odůvodnění a diskursy těchto strategií, jakož i jejich inovativní aspekty, a to jak v České republice, tak i v Norsku. Stejně tak budeme zkoumat, jak balíčky péče o dítě / seniory vzájemně působí na různé části pracovního života a vytvářejí různé struktury příležitostí a omezení pro rodiny, které potřebují takovou péči.

Metody: sběr kvalitativních údajů – (polo-strukturované), rozhovory a skupinové rozhovory o preferencích a strategiích domácností s ohledem na to, jak využívají služby péče a inovativní řešení k organizaci péče, kterou potřebují; a následná analýza

Výstupy:

 • Zpráva o strategiích rodin/uživatelů služeb v Norsku
 • Zpráva o strategiích rodin/uživatelů služeb v České republice
 • Srovnávací zpráva o strategiích rodin/uživatelů služeb

Pracovní balíček 5 – Srovnávací analýza: synergie a (ne) kompatibility v poskytování péče

Cíl: Zjištění z předchozích PB budou porovnány a analyzovány v tomto závěrečném PB, zejména s ohledem na dva klíčové koncepty:

 • strategie sociálních investic – budou zkoumány schopnosti sociálního státu reagovat na potřeby péče prostřednictvím sociálních investic, stejně jako strategie jednotlivých aktérů v souvislosti s poskytováním péče;
 • sociální inovace – schopnost klíčových aktérů (uživatelů služeb, rodin, poskytovatelů, atd.) jednat navzdory chybějícím politikám a rozvíjet další inovativní řešení a přístupy, aby se zjednodušilo poskytování péče.

Tyto analýzy budou prováděny s ohledem na různé úrovně a rozsah:

 • individuální, rodinná, komunitní, místní, regionální a celostátní úroveň, srovnání mezi Českou republikou a Norskem;
 • dimenze péče o děti a seniory – vzájemná propojenost
 • kompatibilita a nekompatibilita v poskytování péče, dopad na pracovní život, bariéry, podpůrné elementy a příležitosti.

Metody: srovnávací analýza zjištění uvedených v PB 2-4

Odkazy

Aktéři na úrovni EU

AGE Platform Europe – Evropská platforma AGE
Odkaz: http://www.age-platform.eu/

CHILDONEUROPE – Evropská síť národních observatoří zaměřujících se na dětství
Odkaz: http://www.childoneurope.org/

COFACE – – Konfederace rodinných organizací v Evropské unii
Odkaz: http://www.coface-eu.org/en/

EUROCHILD
Odkaz: http://www.eurochild.org/

EURODIACONIA – Evropská federace diakonií
Odkaz: http://www.eurodiaconia.org/

EWL – Evropská ženská lobby
Odkaz: http://www.womenlobby.org/?lang=en

FEFAF – Evropská federace rodičů a domácích pečovatelů
Odkaz: http://www.fefaf.be/home_en.php

IFA – Mezinárodní federace stárnutí
Odkaz: http://www.ifa-fiv.org/

Social Platform – Sociální platforma
Odkaz: http://www.socialplatform.org/

Výzkumné projekty

Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o děti v České republice, Švédsku a Francii
Odkaz: http://www.soc.cas.cz/en/node/174

Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice
Odkaz: http://www.muni.cz/research/projects/10083/results

Rodina, zaměstnání a vzdělání
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=126&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Pomsta historie? Zkoumání historických kořenů péče o děti, zdravotní péče a péče o seniory v České republice
Odkaz: http://www.muni.cz/fss/research/projects/4522?lang=cz

Firma roku – rovné příležitosti
Odkaz: http://rovneprilezitosti.ecn.cz/cz/rocnik?als%5bROK%5d=2014&als%5bPHL%5d=2749

HELPS – Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European cities
Odkaz: http://www.soc.cas.cz/projekt/helps-housing-and-home-care-elderly-and-vulnerable-people-and-local-partnership-strategies

Diskurzivní rámování a každodenní zkušenost péče o starší v České republice
Odkaz: http://www.soc.cas.cz/projekt/diskurzivni-ramovani-kazdodenni-zkusenost-pece-o-starsi-v-ceske-republice

Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=150&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=220&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Odkaz: http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&id=219&kateg=&resitel=&oddeleni=&rok=&site=default

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info